Trafiktavler

Advarselstavler

A 16 Rundkørsel

A 16 Rundkørsel

Denne tavle advarer om, at der længere fremme kommer en rundkørsel, der kan være vanskelig at se. Man skal derfor være særlig opmærksom på vejens forløb, type og den specifikke hastighedsbegrænsning.

A 17 Fodgængerfelt

A 17 Fodgængerfelt

Denne advarselstavle angiver at der nu kommer et fodgængerfelt. Dette betyder blandt andet at man som bilist skal holde en passende lav hastighed foran fodgængerfeltet. Dernæst skal man når man skal til at passere forgængerfeltet holde tilbage for gående, som befinder sig i fodgængerfeltet og altså allerede er på vej over kørebanen. Dertil skal man som bilist om nødvendigt standse for at lade de gående passere, såfremt de er på vej ud i dette. Videre er standsning og parkering ikke tilladt i selve fodgængerfeltet, og man skal så vidt muligt undgå at standse sit køretøj i fodgængerfeltet hvis der eksempelvis forude er kødannelse.

A 20 Kø

A 20 Kø

Denne advarselstavle indikerer en særlig risiko for kødannelse. Dette er typisk kun tilfældet på veje med en betydelig mængde trafik uden for byområder. Du bør være særlig opmærksom på vejens type og forløb. Endvidere på den angivne hastighed – når kødannelsen ophører.

A 31 - Glat vej

A 31 – Glat vej

Advarselstavlen angiver at der forude kan være unormalt glat – tavlen kan f.eks. placeres i sving. For at præcisere årsagen til den glatte vej, kan der anvendes en undertavle med en specifik angivelse såsom “Glat i vådt føre”. Advarselstavlen kan hjælpe bilisterne med at tilpasse deres kørsel og være særligt opmærksomme på de udfordringer, som vådt føre kan medføre, såsom nedsat vejgreb og længere bremselængde. Derudover er det altid vigtigt at være ekstra opmærksom på vejens forløb, type og den specifikke hastighedsbegrænsning.

A 33 Løse sten

A 33 Løse sten

Advarselstavlen angiver, at der kan være løse sten på vejen eller i det omkringliggende område. Tavlen advarer trafikanterne om en potentiel fare, der kan påvirke kørselsforholdene. Man skal derfor være ekstra opmærksom som bilist, da der kan forekomme stenslag og der kan være risiko for at bilen skrider ud. Når denne advarselstavle forekommer, er det vigtigt at tilpasse sin kørsel til de aktuelle vejr- og vejforhold samt de forhindringer, der kan være til stede på vejen. Dertil er det vigtigt at reducere hastigheden til den angivne fart.

A 35 - Farlig rabat

A 35 – Farlig rabat

Denne advarselstavle indikerer, at der er en særlig risiko for farlig rabat – f.eks. kan årsagen findes i at der er tale om en blød rabat eller en høj kant. Årsagen kan angives på en undertavle. Uden for tættere bebyggede områder bliver advarselstavlerne normalt placeret mellem 150 og 250 meter før det farlige område. Såfremt tavlerne opsættes i en anden afstand – her kan der f.eks. være tale om motorveje, vil afstanden til området fremgå af en undertavle. I tættere bebyggede områder kan advarselstavlerne placeres tættere på det farlige område, uden at den specifikke afstand angives. Uagtet afstanden til det farlige område – bør man altid være særlig opmærksom på vejens forløb, type samt den specifikke hastighedsbegrænsning.

A 39 Vejarbejde

Denne advarselstavle angiver, at der er vejarbejde forude. Når der udføres vejarbejde på de danske veje, involverer det ofte tilstedeværelsen af arbejdere på vejbanen, hvorfor det er vigtigt at man som bilist advares i god tid og hertil særlig vigtigt at man respekterer den angivne fartgrænse, er opmærksom på vejens forløb, type og omgivelser.
Når vejarbejdet afsluttes helt – fjernes advarselstavlerne. På denne måde er man som bilist klar over at advarselstavlerne kun er til stede når det er nødvendigt for at opretholde sikkerheden på vejen for alle berørte parter.

A 41,1 – Højresving

Advarselstavlen angiver, at der forude kommer et farligt vejsving – og indikerer dermed, at der kan være behov for særlig forsigtighed. Som bilist bør man øge sin opmærksomhed, tilpasse sin kørsel og tage de nødvendige forholdsregler for at håndtere det farlige sving. Dette kan f.eks. indebære at reducere hastigheden, holde større afstand til andre køretøjer, holde øje med modkørende trafik eller eventuelt aktivere køretøjets blinklys. Man bør som bilist vise særlig hensyn til vejens type, forløb og den specifikke hastighedsbegrænsning.

A42-1

A 42,1 – Flere sving, det første til højre

Denne advarselstavle angiver at der længere fremme kommer mere end ét sving – det første til højre. Svingene kan være farlige, hvorfor man skal være særlig opmærksom på vejens forløb samt den specifikke hastighedsbegrænsning. Strækningens længde eller antallet af sving kan angives på en undertavle.

Flere sving, det første til venstre

A 42,2 – Flere sving, det første til venstre

Advarslen på denne tavle indikerer, at der er flere sving længere fremme, hvor det første sving er til venstre. Disse sving kan udgøre en risiko, og det er afgørende at være særlig opmærksom på vejens forløb og følge den angivne hastighedsgrænse. Strækningens længde eller antal af sving kan angives på en undertavle.

A43,1 - Indsnævret vej (advarselstavle)

A 43,1 – Indsnævret vej

Denne advarselstavle angiver at kørebanen indsnævres i begge retninger – længere fremme. Der kan forventes enten vognbaneskift eller sammenfletning og man skal være særlig opmærksom på vejens forløb, type og den specifikke hastighedsbegrænsning

A 43,2 Indsnævret vej i venstre side

Advarselstavlen angiver at vejen forude indsnævres i venstre side. Dette kan betyde, at der skal foretages vognbaneskift eller sammenfletning. Det er afgørende at være ekstra opmærksom på vejens type samt hvilken type indsnævring der er tale om og dertil respektere den specifikke hastighedsbegrænsning.

A 43,3 Indsnævret vej i højre side

A 43,3 Indsnævret vej i højre side

Advarselstavlen angiver at vejen forude indsnævres i højre side. Dette kan betyde, at der skal foretages vognbaneskift eller sammenfletning. Det er afgørende at være ekstra opmærksom på vejens type samt hvilken type indsnævring der er tale om og dertil respektere den angivne hastighedsbegrænsning.

A 95 - Sidevind

A 95 – Sidevind

Advarselstavlen opsættes hvor der er risiko for sidevind. Risikoen kan f.eks. forekomme når man kører over en bro, når man kører til og fra et færgeleje eller på en havnekaj – listen her er ikke udtømmende og man bør altid som bilist være særlig opmærksom på området man befinder sig i, vejens forløb og type samt den specifikke hastighed.

Vigepligtstavler

B 11 – Ubetinget vigepligt

Denne vigepligtstavle signalerer, at du her har ubetinget vigepligt for kørende biler fra begge sider. Her er det altså dig, der skal holde tilbage, og tavlen findes oftest ved et kryds eller ved indkørslen til en anden vej.

B13 - Stop

B 13 – Stop

Med de store bogstaver “STOP”, bør der ikke være tvivl om, at denne tavle betyder stop. Når du støder på denne trafiktavle, betyder det, at du har ubetinget vigepligt og altid skal stoppe helt op, inden du kører ud i krydset.

B 15 - Sammenfletning

B 15 – Sammenfletning

Tavlen indikerer, at kørebaner vil sammenflettes, og det er derfor nødvendigt for trafikanterne at lette denne sammensmeltning ved at vise gensidig hensyntagen. Dette er i overensstemmelse med bestemmelserne i færdselslovens § 18, stk. 3 og 4 – hvor det fremgår at køretøjer i tilkørselsbanen skal tilpasse deres hastighed til trafikken i den vognbane, de skal køre ind i – og forlade tilkørselsbanen, når det er sikkert og uden unødig forstyrrelse. Køretøjer i den vognbane, hvor trafikken fra tilkørselsbanen skal køre ud, skal om nødvendigt reducere hastigheden for at lette indkørslen fra tilkørselsbanen.

Når antallet af vognbaner, der er reserveret til trafik i samme retning – reduceres, skal køretøjerne tilpasse deres kørsel under gensidig hensyntagen og eventuelt ændre på hastigheden. Det samme gælder ved sammenfletning af to kørebaner. Det er altid vigtigt at foretage sammenfletning på en sikker og hensynsfuld måde – ved at bruge blinklyset, tjekke sidespejlene og sikre at der er tilstrækkeligt med plads til at foretage sammenfletningen.

Tavlen er specielt anvendelig når der er tale om sammenfletning af motorvejskørebaner og ved tilkørselsbaner.

B16 - Hovedvej

B 16 – Hovedvej

Denne trafiktavle betyder, at en hovedvej starter. På den måde ved bilisten, at andre bilister fra sidevejene har ubetinget vigepligt og derfor skal holde tilbage. Hvis du finder disse tavler i tæt bebyggede områder, er parkering på kørebanen forbudt.

B 17 – Hovedvej ophører

Denne tavle informerer om, at en hovedvej nu ophører. Det betyder at man som bilist skal være opmærksom på, at der igen kan komme krydsende trafik uden ubetinget vigepligt.

B 18 Hold tilbage for modkørende

B 18 Hold tilbage for modkørende

Denne vigepligtstavle angiver at bilister kun må køre ind på den pågældende vejstrækning, såfremt de kan passere strækningen uden at forårsage hindringer eller fare for modkørende trafik og uden at tvinge den modkørende trafik til at standse.

B19 - Modkørende skal holde tilbage

B 19 – Modkørende færdsel skal holde tilbage

Når du støder på denne trafiktavle, betyder det, at modkørende bilister skal holde tilbage for dig. Det er altså dig, der må køre igennem først. På den måde ved man, hvem der har ret til at køre først, så man undgår sammenstød.

E 41 Hastighedsangivelse for frakørsel

Oplysningstavlen placeres på vejstrækninger hvor der normalt ikke forekommer lyssignal såsom ved vejsving eller på strækninger hvor køretøjer typisk bevæger sig med en relativt høj hastighed – dette kan eksempelvis være ved afkørsler på motorveje. Når denne oplysningstavle forekommer, er det vigtigt at reducere hastigheden til den angivne fart. Det er altid vigtigt at være særlig opmærksom på vejens forløb og type – da det kan have indflydelse på, hvordan du skal tilpasse din kørsel.

Forbudstavler

C 11,1 Højresving forbudt

Denne forbudstavle angiver at det er forbudt at foretage højresving på det pågældende sted eller ved det angivne kryds – med mindre andet fremgår af en undertavle. Som bilist kan det altså være nødvendigt at finde en alternativ rute – hvilket kunne være at fortsætte ligeud eller f.eks. foretage venstresving – såfremt dette er tilladt. Såfremt du f.eks. vælger at foretage venstresving – skal du huske at tjekke sidespejlene, bruge blinklyset og sikre dig at der er tilstrækkelig plads til f.eks. at foretage et vognbaneskift. Slutteligt er det vigtigt at tilpasse kørslen efter vej- og trafikforholdene.
.

C 11-2 - Venstresving forbudt

C 11,2 – Venstresving forbudt

Forbudstavlen venstresving forbudt er en trafikregel, der betyder, at det er ulovligt at foretage et sving til venstre ved et specifikt sted eller i en bestemt situation – formålet med forbuddet mod venstresving er at forbedre trafiksikkerheden og mindske risikoen for kollisioner. Der kan være flere årsager til, at venstresving er forbudt på et givent sted. Det kan f.eks. skyldes dårlig sigtbarhed, høj trafikintensitet, smalle veje eller komplekse trafikstrømme. Når advarselstavlen venstresving forbudt er synlig, skal man som bilist respektere det og finde alternative ruter eller finde en anden måde hvorpå det er tilladt at dreje til venstre. Dette kan f.eks. omfatte at bruge rundkørsler eller følge specifikke omdirigeringsanvisninger. Et forbud mod venstresving forbyder også vending jf. advarselstavlen C 12 – vending forbudt. Forbuddet er kun gældende i det specifikke kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, såfremt andet ikke er angivet med undertavle

C 12 Vending forbudt

Man ser normalt denne forbudstavle “vending forbudt” i lyskryds, hvor der kan være en fare, såfremt man foretager en vending. Det kan være svært at vurdere, om det er farligt at lave en vending – da det mange steder kan være helt sikkert at lave en vending, og netop derfor er det ekstra vigtigt at have skiltningen, hvis det ikke er tilladt. Forbuddet gælder specifikt for de kryds eller indkørsler, hvor advarselstavlen er synlig, medmindre der er supplerende information angivet på en undertavle. Tavlen forbyder vending og bidrager dermed til at øge trafiksikkerheden.

C19 - Indkørsel forbudt

C 19 – Indkørsel forbudt

Denne tavle betyder, at indkørsel og færdsel for alle køretøjer er forbudt. Tavlen er oftest opsat ved sidegader eller for enden af ensrettede veje, som derfor danner en udkørsel. Helt enkelt betyder det altså, at her må man ikke køre ind.

C 21 - Kørsel i begge retninger forbudt

C 21 – Kørsel i begge retninger forbudt

Denne tavle informerer om, at kørsel i begge retninger ikke er tilladt.
Det vil altså sige, at det på denne vej ikke er tilladt at køre i begge retninger.

C 22,1 Motorkøretøj, stor knallert, traktor og motorredskab forbudt

Denne forbudstavle betyder, at det er forbudt for motorkøretøjer, store knallerter, traktorer og
motorredskaber at køre ind på den pågældende vej eller strækning. Forbudstavlen kan ses på veje hvor det af forskellige årsager er nødvendigt at begrænse adgangen for bestemte køretøjer. Det kan angives på en undertavle, at kørsel med lille knallert også er underlagt forbuddet.

C 51 – Overhaling forbudt

Forbudstavlen overhaling forbudt er et trafikforbud, der angiver, at det er ulovligt at foretage overhaling på en specifik strækning af vejen. Formålet med forbuddet mod overhaling er at sikre trafiksikkerheden og undgå farlige situationer på vejen. Der kan være flere årsager til, at overhaling er forbudt på en given strækning. Det kan f.eks. skyldes dårlig sigtbarhed, smalle vejbaner, vejarbejde, skarpe sving eller andre forhold, der gør det usikkert at foretage overhaling. Man skal som  bilist overholde forbuddet og undlade at foretage overhalinger – indtil forbuddet ophører (jf. forbudstavlen C 53 – ophør af overhalingsforbud) – og det igen er tilladt at foretage overhaling. Dette indebærer, at man holder sig bagved andre køretøjer og respekterer fartgrænsen. Du bør være særlig opmærksom på vejens type og forløb. Endvidere på den angivne hastighed når overhaling igen er tilladt. Forbuddet gælder ikke ved overhaling af tohjulet cykel samt tohjulet lille knallert.

C 52 Overhaling med lastbil forbudt

C 52 Overhaling med lastbil forbudt

Forbudstavlen indikerer, at det er forbudt at foretage overhalinger med lastbiler og lastbilvogntog. Forbuddet gælder dog ikke, hvis lastbilen ønsker at overhale en tohjulet cykel, en lille knallert med to hjul eller køretøjer der svinger bort fra vejen. Man skal være opmærksom på, at en eventuelt tidsperiode for forbuddet kan præciseres på en undertavle.

C53 - Ophør af overhalingsforbud

C 53 – Ophør af overhalingsforbud

Denne tavle signalerer, at det tidligere overhalingsforbud nu ophører, og at det derfor igen er tilladt at overhale. Disse tavler findes normalt et stykke efter et skilt, som signalerer et forbud mod overhaling.

C61 - Standsning forbudt

C 61 – Standsning forbudt

Denne tavle betyder standsning forbudt. Dette er et fuldt forbud, hvilket betyder, at man hverken må standse, stoppe eller parkere her. Når du ser denne tavle, skal du altså køre videre medmindre trafikken eller omstændighederne hindrer dette.

C62 - Parkering forbudt skilt

C 62 – Parkering forbudt

Denne tavle betyder, at parkering er forbudt, hvilket også gælder længere stop. Dette er et delvist forbud, hvilket betyder, at det er forbudt at parkere, men standsning (maks. 3 minutter) er stadig tilladt.

Påbudstavler

D 12 Påbudt kørselsretning i rundkørsel

D 12 Påbudt kørselsretning i rundkørsel

Denne påbudstavle gør opmærksom på, at der i rundkørslen vil være påbudt en specifik kørselsretning – det vil sige at alle skal køre højre rundt i rundkørslen (urets retning). Påbuddet gælder umiddelbart hvorfra tavlen er opsat. Dertil er det som udgangspunkt et krav, at man holder stille eller kommer helt ned i fart, så man kan orientere sig om den øvrige trafik i og omkring rundkørslen – inden man kører ind i rundkørslen. Når man kører ind i en rundkørsel skal man være opmærksom på, at man har ubetinget vigepligt for bilister, cyklister og fodgængere, og når man kører ud ad rundkørslen har man ubetinget vigepligt for cyklister og fodgængere. Videre er det en forudsætning for at køre ind og ud ad rundkørslen, at man benytter sit blinklys – og i visse situationer kan tegngivning også være nødvendig i selve rundkørslen.

Oplysningstavler og områdetavler

E 16,2 - Vognbaneforløb med vognbaneskift

E 16,2 – Vognbaneforløb med vognbaneskift

Oplysningstavlen vognbaneforløb med vognbaneskift angiver, at der kommer et vognbaneforløb, hvor det er påkrævet at skifte vognbane. Formålet med tavlen er at skabe en klar og struktureret vejledning for trafikanterne, så de kan foretage sikre og glidende vognbaneskift. Det kan f.eks. være relevant i tilfælde hvor vejen ændrer sig. Dette vil bidrage til at sikre en jævn og sikker trafikafvikling samt reducere risikoen for kollisioner og konflikter mellem bilister. Det er endvidere vigtigt at foretage vognbaneskift på en sikker måde ved at bruge blinklyset, tjekke sidespejlene og sikre dig, at der er tilstrækkelig plads og tid til at skifte vognbane. Det er også vigtigt at respektere andre trafikanter samt at tilpasse kørslen efter vej- og trafikforholdene for at opretholde en tryg trafikoplevelse. Såfremt oplysningstavlen anføres ved en pil – vil tavlen gælde for den specifikke vognbane. Ved vejarbejde kan skiltene og eventuelle undertavler have sorte symboler på en gul baggrund.

E 42: Motorvej (oplysningstavle)

E 42 – Motorvej

Tavlen angiver at du nu kører ind på en motorvej. Når man kører på motorvejen skal man huske at den er forbeholdt hurtigkørende trafik – og den generelle hastighed er mellem 110 – 130 km/t. Tilkørsel sker via en tilkørselsbane hvor reglerne for indfletning gælder. Frakørsel sker via en frakørselsbane – som skal benyttes straks ved banens begyndelse.

E 43 Motortrafikvej

Områdetavlen angiver en vejstrækning hvor regler for kørsel på motortrafikveje samt til- og frakørselsveje til motortrafikveje gør sig gældende. På en motortrafikvej skal køretøjer ifølge færdselsloven kunne køre med en hastighed på mindst 50 km/t og generelt må hastigheden ikke overstige 80 km/t. Dog kan der fastsættes en lavere hastighedsgrænse end de 50 km/t, såfremt de sikkerhedsmæssige forhold taler for dette – og der fastsættes en højere hastighedsgrænse, såfremt de sikkerhedsmæssige hensyn ikke taler imod – men hastigheden må dog aldrig overstige 100 km/t. Som bilist bør du være opmærksom på vejens forløb og type.

E 44: Motorvej ophører (oplysningstavle)

E 44 – Motorvej ophører

Områdetavlen indikerer at motorvejen nu ophører. Dette betyder at man som bilist skal være særlig opmærksom på hastighedsgrænsen og vejens forløb.

E 45 - Motortrafikvej ophører

E 45 – Motortrafikvej ophører

Områdetavlen angiver at motortrafikvejen nu ophører – dette indebærer at man som bilist bør være særlig opmærksom på hastighedsgrænsen, vejens forløb og type. Almindeligvis anvendes tavlen ikke på vejstrækninger, der krydser en motortrafikvej eller ved tilslutning til frakørsler til det almindelige vejnet.

E 53 - Område med fartdæmpning

E 53 – Område med fartdæmpning

Områdetavlen angiver at man nu kører ind i et område hvor kørebanen ikke er egnet til kørsel med en højere hastighed end den der er angivet på tavlen. Områdetavlen kan anvendes med undertavlerne U 1, U 2 eller U 6 i forbindelse med eventuelle forvarslinger. Som bilist bør du være særlig opmærksom på vejens forløb og type samt hvilken hastighedsbegrænsning der er fastsat.

E 54 - Ophør af område med fartdæmpning

E 54 – Ophør af område med fartdæmpning

Områdetavlen angiver at man nu forlader området med den tidligere angivne fartdæmpning. Ophøret markeres tydeligt via tavler – således at man som bilist bliver opmærksom på, at man igen må køre med den før angivne hastighed. Som bilist er det vigtigt at være opmærksom på vejens type og forløb samt den angivne hastighedsbegrænsning.

E 55 - Tættere bebygget område

E 55 – Tættere bebygget område

Områdetavlen opstilles hvor færdselslovens regler for tættere bebyggede områder er gældende. Hastighedsgrænsen må generelt ikke overstige 50 km/t og det geografiske bynavn på området angives på dansk. Såfremt det er relevant, kan bynavnet også angives på engelsk og eventuelt på et nabolands officielle sprog. Endvidere kan man se områdetavlen være opsat som undertavle til C 56 som betyder ophør af lokal hastighedsbegrænsning. Man bør som bilist være særlig opmærksom på vejens type og forløb samt den specifikke hastighedsbegrænsning.

E 56 - Ophør af tættere bebygget område

E 56 – Ophør af tættere bebygget område

Områdetavlen opstilles når man kører ud ad et tættere bebygget område. Når man kører ud ad et tættere bebygget område, vil den generelle hastighed være 80 km/t. Dog bør man som bilist altid være opmærksom på vejens type, forløb samt den gældende hastighedsbegrænsning.
Det geografiske bynavn angives på dansk. Såfremt det er relevant, kan bynavnet angives på engelsk og eventuelt på et nabolands officielle sprog.

E 18 Blind vej

E 18 Blind vej

Oplysningstavlen “blind vej” advarer om at vejen man kører ind på er blind – det vil sige at vejen hverken har frakørsels- eller gennemkørselsmuligheder og altså ender i en blindgyde. Dog kan en eller flere sideveje forekomme – men disse vil også være lukket for gennemkørende biltrafik.

E 19 Ensrettet færdsel

E 19 Ensrettet færdsel

Oplysningstavlen angiver at vejen er ensrettet. Når en vej er ensrettet betyder det at det kun er tilladt at køre i den retning som pilen angiver. Tavlen opsættes for eksempel i byer eller boligområder hvor pladsen er trang – blandt andet for at undgå sammenstød mellem modkørende trafikanter.

Undertavler

U 3

Angivelsen på hovedtavlen vil med disse undertavler kun være gældende i et bestemt tidsinterval, på bestemte ugedage eller inden for visse klokkeslæt.
F.eks. vil undertavler “1 time” kunne betyde at der er begrænset parkeringstilladelse – det vil sige at det kun er tilladt at parkere 1 time, og her vil en p-skive være påkrævet som dokumentation. Hvis der på en undertavle er angivet en udedag – vil hovedtavlens betydning kun gøre sig gældende på den specifikke ugedag. Såfremt en undertavle er præciseret med klokkeslæt vil det betyde at hovedtavlens betydning gør sig gældende inden for disse specifikke klokkeslæt. Helt konkret betyder dette: klokkeslæt der er angivet med sort eller hvidt gælder for hverdage, klokkeslæt der er angivet i parentes gælder for lørdage og klokkeslæt der er angivet med rødt gælder for søn- og helligdage.